SPOLUPRÁCA

SPOLOČNE TVORÍME KULTÚRU SPOLUŽITIA
PREDSTAVUJEME VÁM

SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD

SPDR je súčasťou medzinárodnej finančnej inštitúcie International Treasury Monetary 1, registrovanej v OSN ID: 626139. International Treasury M1, ako hlavný držiteľ a správca celosvetových zlatých rezerv.

Družstvo bolo založené za účelom spriechodnenia a implementácie zákonných práv a záujmov občanov Slovenskej republiky, so zámerom vytvorenia materiálnych a iných výhod na teritoriálnom území SR.

Pre koho je SPDR?

SPDR je Suverénna Medzinárodná finančná inštitúcia a zjednocujúcim inštrumentom pre všetkých jednotlivcov – fyzické osoby ako aj právnické osoby, bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, sociálne postavenie, názory a iné postoje z akejkoľvek časti sveta.

Družstvo vytvára podmienky pre každého podielnika rovnaké. Podmienky, akým spôsobom sa môže stať podielnikom SPDR, pojednáva prihláška a samotná zmluva uzavretá medzi SPDR a záujemcom o vstup do Družstva.

Všetky informácie sú dostupné na našej webovej stránke www.spdr.sk.

Zámer a činnosti SPDR

Hlavným zámerom založenia Družstva, je zjednotenie podielnikov (občanov žijúcich na tomto teritóriu) pod jednu strechu, s cieľom vytvorenia podmienok pre realizáciu každého jedinca, jeho vlastných definovaných cieľov, túžob, v prospech seba samého, svojej Rodiny, svojich Rodných a Národa.

Činnosti SPDR sú zamerané na vytvorenie organizačnej, sociálno-ekonomickej, finančnej a kultúrnej štruktúry obyvateľov SR, ktorého cieľom je odškodnenie záväzkov voči finančným inštitúciám a vytvorenie prostredia pre Svetlý život a prosperitu Slovenského Národa.

Členstvo v SPDR

SPDR má otvorené dvere pre všetkých ľudí žijúcich na teritóriu Slovenskej Republiky, ako aj Českej Republiky bez výnimky štátnej príslušnosti, ktorí preukážu svoj záujem o podielnictvo v SPDR vo forme riadneho vypísania prihlášky a následného podpísania zmluvy o vstupe do družstva, potvrdený svojim podpisom na zmluve, medzi podielnikom a SPDR.

SPDR akceptuje všetky fyzické a právnické osoby na území SR ako podielnikov bez toho, aby bol dotknutý ich majetok, otvára účty v bankách vo vlastníctve SPDR, ako aj ponúka vysoko kvalifikovaný IT systém pre služby a spravovanie účtov, možnosti bezúročného prefinancovania všetkých projektov a programov zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj nášho Veľkého Slovenského Národa a vlasti.