OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VAŠE SÚKROMIE JE U NÁS V BEZPEČÍ

Informačná povinnosť Prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov

v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 19 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť SLOVENSKÉ PODIELOVÉ DRUŽSTVO ROD, družstvo, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, SR, IČO: 53 221 672, (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov. S ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania osobných údajov, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb Prevádzkovateľ prijal primerané a účinné technické a organizačné opatrenia.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sa riadi zásadami:

Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom:

Kategória spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sa považujú za kategóriu bežných osobných údajov a sú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a číslo bankového účtu.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje budú poskytnuté príjemcom, ktorí

Zverejňovanie

Osobné údaje nebudú zverejnené. K zverejneniu osobných údajov dochádza iba na základe zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. V prípade prenosu osobných údajov sa tento uskutočňuje len v súlade s ustanoveniami a za podmienok uvedených v GDPR a/alebo v Zákone o ochrane osobných údajov a to na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby.

Profilovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Informácie a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle v zmysle čl. 13 až čl. 22 a čl. 34 GDPR a v zmysle § 19 až § 28 a § 41 zákona o ochrane osobných údajov:

Kontakt pre dotknutú osobu v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@spdr.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.