O BANKE

PRINÁŠAME NÁDEJ PRE NÁROD
O NÁS

Národná Banka SPDR

Národná Banka Slovenské Podielové Družstvo ROD, ďalej len “banka” alebo “NB SPDR”, je zriadená ako suverénna banka s vlastnou suverenitou. NB SPDR sa riadi medzinárodným právom o bankách, sporiteľniach, burze cenných papierov a súvisiacimi medzinárodnými predpismi.

Národná banka SPDR je zjednotenou emisnou bankou a úverovou bankou cielenou k rozvoju Národného hospodárstva. Poskytujeme financovanie, kapitál na rozvoj komerčných, infraštruktúrnych sociálnych, humanitárnych projektov, v rámci Sociálno-ekonomického rozvoja regiónov.

NÁRODNÁ BANKA SPDR

Súčasť Suverénnej Banky Rádu Hospitalierov

NB:SPDR je medzinárodná finančná inštitúcia, primárne určená pre podporu hospodárskeho rastu, rozširovanie obchodných a ekonomických aktivít a rozvoj integračných procesov prostredníctvom investičných aktivít.

NB SPDR je suverénny právny subjekt konajúci v súlade so stanovami a platnými medzinárodnými zákonmi. NB SPDR nemá povinnosť predkladať daňovým a iným orgánom dohľadu svoje súvahy, správy a ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné na kontrolu presnosti vymerania a platenia daní a povinných nedaňových platieb a včas zaplatiť dane a vykonať povinné nedaňové platby vo výške a podľa postupu stanoveného právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa NB SPDR nachádza.

FINANCOVANIE PROJEKTOV je viazané na formulované ciele trvalo udržateľného rozvoja SPDR a jeho členov a pri všetkých svojich rozhodnutiach sa riadi cieľmi uvedenými nižšie

Spolupráca

Podpora a koordinácia spolupráce s ITM1

Finančné prostriedky

Poskytovanie finančných prostriedkov a služieb pre členov výskumu a vývoja a ITM1

Depozitár aktív

Pôsobiť ako depozitár aktív vysokej hodnoty hlavne, ale nie výlučne, pre členov SPDR, ktoré majú byť prijaté do úschovy a pod správou NB SPDR

Potvrdenia

Vydávať potvrdenia o vkladoch, vkladové certifikáty a výpisy z vkladov, potvrdzujúce rezervu hodnôt ako vklad na emisiu pokladničných nástrojov

Zrkadlenie transakcii

Zrkadliť všetky transakčné údaje všetkých ITM1 s cieľom monitorovať, kontrolovať a certifikovať presnosť a správnosť každej transakcie v režime v reálnom čase

Zastupovanie záujmov všetkých členov SPDR

Zastupovať záujmy a požiadavky všetkých členov SPDR v ITM1 a prostredníctvom ITM1 v členských skupinách a organizáciách popredných svetových finančných inštitúcií a regulačných orgánov

ĽUDIA

ĽUDIA

Vieme ako ukončiť chudobu a hlad vo všetkých jeho formách a prejavoch a zabezpečiť, aby všetci ľudia žili v spravodlivom, rovnocennom a zdravom prostredí.

KRAJINA

KRAJINA

Vieme ako chrániť každého jedinca pred degradáciou a ekonomickou genocídou. Zavedením racionálnych modelov správania sa v spotrebe, ako aj výrobe s racionálnym využitím prírodných zdrojov, ktoré sú v súlade a harmónii s prírodou.

PROSPERITA

PROSPERITA

Vieme ako zabezpečiť, aby všetci ľudia mohli žiť v podmienkach prosperity a zároveň udržať ekonomický, sociálny a technologický pokrok v harmónii s prírodou.

OCHRANA

OCHRANA

Budeme podporovať Nositeľov kultúry a projekty, ktoré v spoločnosti nesú posolstva zmieru, pravdy, pokoja, férovosti a spravodlivosť, bez sociálnych bariér.
NÁRODNÁ BANKA

Slovenské Podielové Družstvo ROD

NB:SPDR akceptuje všetky fyzické a právnické osoby ako podielnikov SPDR, otvára pre podielnikov účty v bankách, ktoré sú vo vlastníctve SPDR.

Poskytuje vysokokvalifikovaný IT systém, pre služby a spravovanie účtov, možnosti bezúročného prefinancovania všetkých projektov a programov zameraných na sociálno-ekonomický rozvoj nášho Národa a krajiny, s cieľom dosiahnuť dlhodobé a trvalé výhody pre každého podielnika a miestnej komunity.

NÁRODNÁ BANKA SPDR

Akreditácia & Licencia

S potešením oznamujeme úspešnú akreditáciu Národnej Banky SPDR v Medzinárodnej Suverénnej Finančnej Organizácií Suverénna Banka Rádu Hospitalierov.