Informácia o aktívach SPDR

Na základe želania členov nášho Družstva, ako aj pre širokú verejnosť, poskytujeme k otvorenému nahliadnutiu Priebežnú daňovú závierku (jej časť), naše aktíva.

Náš kapitál pozostáva z hotovostného-(cash) fondu M1 XAU.

Predstavuje 1.105.000.001.250,00 EURO (slovom Jeden Trilión Stopäť miliárd Tisícdvestopäťdesiat EURO), v súlade s odporúčaním Medzinárodného Bazelského výboru pre bankový dohľad štandardu BASEL III.

Predstavenstvo SPDR jednomyselne rozhodlo, že z SPDR prevedie do základného imania Národnej Banky SPDR 100.000.000.000,00 Euro M1 XAU (slovom Jednosto Miliárd Euro).